Privacy informatie

Privacyverklaring

Voor een goede afhandeling van uw bestelling van fitnessapparatuur hebben wij (persoons)gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij vast in onze geautomatiseerde administratie, waaraan ook deze website is gekoppeld. Wij doen onze uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben. Een klein deel van uw gegevens, zoals uw telefoonnummer en uw mailadres delen wij met ons call centre, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Privacy beleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor onze dienstverlening van toepassing zijn.

Gegevens dienstverlener verantwoordelijk voor de gegevensbescherming: L&B Partners in dienstverlening, Lindenlaan 42, 1701 GV Heerhugowaard.

Functionarissen gegevensbescherming: W. Bos en H.R. Hoberg.

Wij noteren de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer.

Doel gegevensvastlegging is de vastlegging en uitvoering van bestellingen m.b.t de verkoop van fitnessapparatuur, facturering van bestellingen, invordering van achterstallige betalingen via een incassobureau, verzending nieuwsbrief en communicatie met het call centre.

Grondslag gegevensvastlegging: het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor de bescherming van (persoons)gegevens.

Beperking hoeveelheid verzamelde gegevens: wij noteren en bewaren niet meer gegevens dan wij voor het omschreven doel nodig hebben en wij verwijderen gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn.

Ontwerp en standaardinstellingen (privacy by design & privacy by default) van deze website zijn gericht op bescherming van de privacy van de bezoeker en beperking van de hoeveelheid gegevens.
De bewaartermijn van de administratie is 15 jaar na de laatste wijziging, Na de bewaartijd volgt een adequate vernietiging en digitale informatie en e-mails worden verwijderd.

Wij informeren de klant over wat wij met haar/zijn gegevens doen en wat ons privacy beleid is, Een klacht indienen kan schriftelijk of per email aan de verantwoordelijke bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij vragen de klant om toestemming voor het toesturen van onze digitale Nieuwsbrief en bieden een uitschrijfmogelijkheid.

Wij wijzen de klant op het openbare karakter van onze Facebook pagina.

Wij vragen bezoekers van deze website om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen en wij leggen uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat wij ermee doen.

Wij beschikken over Fysieke en digitale mappen met alle documentatie betreffende gegevensbescherming, orders in een afgesloten ruimte met sleutelbeheer, digitale opslag op een vaste locatie, afdoende beveiligd, digitale opslag, draagbaar, afdoende beveiligd en onder toezicht, digitale opslag elders (cloud) is afdoende beveiligd, beeldschermen zijn niet leesbaar voor derden.

Digitale opslag: gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang, beveiligingssoftware en besturingssysteem met automatische updates, structureel back up systeem.

Bij ambulant werken wordt de gegevensbescherming gewaarborgd door het alleen naar buiten meenemen van gegevens die strikt noodzakelijk zijn.
Er blijven na afloop geen gegevens (in de auto) achter.
Voor de verwerking van persoonsgegevens door derden c.q. externe partijen hebben wij verwerkingsovereenkomsten met derden die voor ons werken.
Beveiligingsmaatregelen m.b.t. de website: beveiligde serveromgeving bij derden. 
Wij beschikken over informatie en een meldingsstructuur m.b.t. datalekken.

Heerhugowaard, 15 oktober 2022

Klik hier om naar het overzicht met hometrainers te gaan.